Advocaat
Kantoor

Nele Sente (KULeuven juni 2002) deed een aantal jaar ervaring op als jurist voor een werkgeversfederatie en als schuldbemiddelaar voor een VZW. Sinds 2006 is ze als advocaat ingeschreven aan de Balie van Leuven en bouwde ze een eigen kantoor uit.

Nele Sente
Sint-Jorislaan 16
3001 Leuven
Tel: 016/225.905
info@nelesente.be

Materie

De prestaties van de advocaat kunnen bestaan uit een louter (voorafgaand) advies en/of bijstand in een gerechtelijke procedure. Dit kan zowel voor een burgerlijke rechtbank, een administratief rechtscollege of een strafrechtbank. Het kantoor kan ook buiten het gerechtelijk arrondissement optreden dan waar het gevestigd is. In elke fase van een geschil kan de advocaat bemiddelen, onderhandelen, een dading opstellen. Ook kan de advocaat bij het nemen van belangrijke juridische stappen vooraf de voorwaarden nakijken en een contract opstellen. De advocaat fungeert als vertrouwenspersoon en hij is hierbij gebonden aan zijn beroepsgeheim. Het kantoor engageert zich steeds te handelen met het oog op een economisch en blijvend resultaat. Het kantoor is bedreven in onder meer de volgende materies:

Personen- en familierecht
Bouw-Aanneming-Vastgoed-Huurrecht-Burenhinder
Goederenrecht
Beslagrecht
Incasso
Contracten
Advies
Burgerlijk recht
Beschermingsstatuten
Aansprakelijkheidsrecht
Strafrecht en Wegverkeer

Tarief

De vergoeding van de advocaat bestaat uit erelonen en een vergoeding voor kosten (briefwisseling, verplaatsing, …). Meerdere factoren hebben een invloed op de totale kostprijs van de bijstand zoals de aard van het geschil, de draagwijdte van het advies, de gedragingen van andere actoren in het geschil. Hierover geven we vooraf een correcte inschatting. Rekening houdend met de mogelijkheden en behoeften van de cliënt werken we een duidelijke regeling uit op maat. We informeren over handelingen die de cliënt zelf kan stellen ten einde de kosten van de advocaat te beperken. Aarzel niet om al uw vragen hierover te stellen.

Nele Sente
Sint-Jorislaan 16
3001 Leuven
Tel: 016/225.905
info@nelesente.be

KBO-nr.: 0826.552.143

Informatie in het kader van
de Dienstenwet van 26 maart 2010
(B.S. 30 april 2010):

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Europe N.V. met zetel te 1181 LD Amstelveen, Van Heuven Goedhartlaan 939, Nederland. Het optreden van Mter. Sente is onderworpen aan de buitengerechtelijke geschillen-beslechting, zoals geregeld in het Reglement van de Balie Leuven, Codificatie van 23 september 2013. Voor meer info: www.balieleuven.be (zie Reglement - codificatie 2013). Mter. Sente is ingeschreven aan de Balie van Leuven, waardoor zij tevens is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Nationale Orde, te raadplegen op www.advocaat.be. Bij een eerste consultatie informeert de raadsman over de beroepsregels en de gedragscode.